Klubsko prvenstvo KKŠ
KLUBSKO PRVENSTVO
Državno prvenstvo KZS
XXI. ODPRTO PRVENSTVO
Liga KZS
18. KROG (2018/2019)
OTS Celje
14. KROG (OTS CELJE 2018/'19)
Liga KZS
17. KROG (2018/2019)
OTS Celje
13. krog (OTS CELJE 2018/'19)